Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Czerwonak

Podstawa prawna:
Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu wyznaczony został pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (pokój nr 106, w godzinach pracy urzędu). Protokół zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek, interwencję i opis przedmiotu sprawy. Do protokołu dołącza się wymagane stanowiska.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, elektronicznie lub ustnie do protokołu.
Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu wyznaczony został pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (pokój nr 106, w godzinach pracy urzędu). Protokół zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek, interwencję i opis przedmiotu sprawy. Do protokołu dołącza się wymagane stanowiska.

Klientów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Wójt i Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Czerwonak w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00 według ustalonego harmonogramu.

 

Załatwianie skarg i wniosków:
1. Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
2. W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
3. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.
4. Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy Czerwonak załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
5. Jeżeli Wójt Gminy Czerwonak nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
6. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej). Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.