Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Informacje wyłączone

Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:

Podstawa prawna:                   
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póź. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 46).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, elektronicznie lub ustnie do protokołu.      
Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu wyznaczony został pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (pokój nr 106, w godzinach pracy urzędu). Protokół zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek, interwencję i opis przedmiotu sprawy. Do protokołu dołącza się wymagane stanowiska.
Klientów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Wójt i Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Czerwonak w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00 według ustalonego harmonogramu.
Załatwianie skarg i wniosków:
1. Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
2. W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
3. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.
4. Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy Czerwonak załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
5. Jeżeli Wójt Gminy Czerwonak nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
6. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o opłacie skarbowej). Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2023-03-02 13:22:26
Data utworzenia2003-04-29
Data udostępnienia2018-11-15 09:30:33
Osoba odpowiedzialnaAdmin
UdostępniłAdmin