Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej

Opis
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedkładają osobiście w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego dowody osobiste lub paszporty. Do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym wydaje się zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W chwili składania dokumentów oboje nupturienci podpisują zapewnienia.

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Urząd Stanu Cywilnego - parter
Czynny: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
tel. (061) 65 44 239
Inne
Termin załatwienia sprawy
Podczas składania dokumentów ustala się termin zawarcia małżeństwa.

Forma załatwienia sprawy
Sporządzenie aktu małżeństwa.
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
(zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wystawienia).

Wymagane dokumenty
Dowody osobiste lub paszporty do wglądu- obywatele polscy.
Cudzoziemcy przedkładają:
- dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została
wydana) oraz odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula
lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w
państwach członkowskich UE lub EOG;
- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim
prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza
przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny,
konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny
stan cywilny;

Opłaty
Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84 zł
Zezwolenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na zawarcie małżeństwa przed upływem
miesiąca od dnia złożenia zapewnień - opłata 39 zł
Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia
wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza
Urzędem Stanu Cywilnego podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Nr rachunku bankowego
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
z dopiskiem: .............................

Tryb odwoławczy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( t.j. Dz.U. z 2017r. poz.682 ze
zm.),ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2016r.
poz.2064 ze zm.), ustawa z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z 2016r.
poz.1827 ze zm.)

Informacje dodatkowe
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia kierownikowi
USC zapewnień że osoby zamierzające je zawrzeć nie wiedzą o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie tego małżeństwa(z ważnych powodów kierownik USC może
zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania).
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niepełnoletnie, jednak z ważnych powodów sąd może
zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Nie mogą także zawrzeć małżeństwa osoby spokrewnione lub powinowate w linii prostej,
rodzeństwo, osoby pozostające w innym związku małżeńskim, ubezwłasnowolnione lub
dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, przysposabiający i
przysposobiony.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia25 maja 2018
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138328 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony