Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Udostępnianie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych unieważnionych dowodów osobistych

Opis
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Miejsce
Biuro Obsługi Klienta – Wydział Administracyjny
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Biuro Obsługi Klienta - parter
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
tel. 61 65 44 213
Inne
Termin za.atwienia sprawy
bez zw.oki, nie po.niej ni. w terminie 1 miesi.ca,

Forma za.atwienia sprawy
1. Informacja
2. Decyzja - w przypadku odmowy udzielenia informacji

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o udost.pnienie danych z rejestru mieszka.cow, rejestru zamieszkania
cudzoziemcow
2.Wnioskodawca jest zobowi.zany wskaza. przepis prawa materialnego, na podstawie
ktorego jest uprawniony do ..dania udost.pnienie danych osobowych innej osoby.
3.Inne dokumenty potwierdzaj.ce uprawnienie do uzyskania danych
4.Dowod wp.aty

Op.aty
Udost.pnienie danych . 31 z..
Op.ata skarbowa za z.o.enie pe.nomocnictwa . 17 z. (w przypadku, gdy wnioskodawca
dzia.a przez pe.nomocnika)

Nr rachunku bankowego
Urz.d Gminy Czerwonak, ul. .rodlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP
48 1020 4027 0000 1202 1192 8431 z dopiskiem: za udost.pnienie danych

Tryb odwo.awczy
Wojewoda Wielkopolski w przypadku decyzji odmowy udzielenia informacji, w terminie 14
dni od dnia odbioru decyzji za po.rednictwem Wojta Gminy
Podstawa prawna 1. Ustawa o ewidencji ludno.ci (Dz.U.2015.388 t.j.)
2. Rozporz.dzenie w sprawie okre.lenia wzorow wnioskow o udost.pnienie danych z
rejestru mieszka.cow, rejestru zamieszkania cudzoziemcow i rejestru PESEL oraz tryb
uzyskiwania zgody na udost.pnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
(Dz.U.2011.243.1450)
3. Rozporz.dzenie w sprawie op.aty za udost.pnienie danych z rejestru miesza.cow,
rejestru zamieszkania cudzoziemcow oraz rejestru PESEL (Dz.U.2011.195.1153)

Informacje dodatkowe Dane z rejestru PESEL, rejestru mieszka.cow oraz rejestru zamieszkania cudzoziemcow w
zakresie niezb.dnym do realizacji ich ustawowych zada., udost.pnia si. nast.puj.cym
podmiotom:
1) organom administracji publicznej, s.dom i prokuraturze;
2)Policji, Stra.y Granicznej, S.u.bie Wi.ziennej, S.u.bie Kontrwywiadu Wojskowego,
S.u.bie Wywiadu Wojskowego, S.u.bie Celnej, .andarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpiecze.stwa Wewn.trznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rz.du, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
organom wyborczym i stra.om gminnym (miejskim);
3) komornikom s.dowym . w zakresie niezb.dnym do prowadzenia post.powania
egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
5) pa.stwowym i samorz.dowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w
zakresie niezb.dnym do realizacji zada. publicznych okre.lonych w odr.bnych
przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzy.owi - w zakresie danych osob poszukiwanych.
2. Dane mog. by. udost.pnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym - je.eli wyka.. w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
publicznej, je.eli po wykorzystaniu dane te zostan. poddane takiej modyfikacji, ktora
nie pozwoli na ustalenie to.samo.ci osob, ktorych dane dotycz.;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, je.eli wyka.. one interes faktyczny w
otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osob, ktorych dane dotycz..
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia25 czerwca 2015
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138370 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony