Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Opis
1.Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązana wymeldować się w urzędzie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo czasowego obywatel polski dokonuje: - w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, - w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. - osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 2.Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu może złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Do podania należy dołączyć tytuł prawny do lokalu oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wys. 10 zł. Na żądanie wnioskodawcy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które zostaje zakończone decyzją o wymeldowaniu lub odmowie zameldowania. W przypadku udowodnienia nieprzebywania osoby w spornym mieszkaniu następuje wydanie decyzji o wymeldowaniu.

Miejsce
Sala Obsługi Klienta – Wydział Administracyjny
Wymeldowanie decyzją administracyjną – pokój nr 6
Miejsce2
Informacja
tel. 61 65 44 213
tel. 61 65 44 215
Inne
Termin załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
W przypadku wszczęcia postępowania – w terminie określonym przez Kpa.

Forma załatwienia sprawy
1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
2. W przypadku wszczęcia postępowania decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty
1. dowód osobisty lub paszport
2. wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub odpowiednio
"Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",

Opłaty
Decyzja o wymeldowaniu w drodze administracyjnej - 10 zł,
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców - 17zł

Nr rachunku bankowego
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP
48 1020 4027 0000 1202 1192 8431 z dopiskiem: za wydanie decyzji administracyjnej lub
wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna
W przypadku decyzji administracyjnej – Wojewoda Wielkopolski w terminie 14 dni od dnia
odbioru decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Podstawa prawna
1. Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U.2017.poz.657 ze zm).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia
wzorów wniosków i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu
obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017 poz.2411).
3.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257)
4.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827 ze zm.).

Informacje dodatkowe
1.Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika,
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez
pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
2. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną
zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel
ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną
opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
3.Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o
aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i
czasowego
Pliki

Osoba odpowiedzialnaEwa Dymarska
Data utworzenia9 stycznia 2018
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138332 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony