Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Zameldowanie na pobyt czasowy

Opis
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do tego miejsca. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Zameldowanie odbywa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce pobytu czasowego osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie (przez Internet). Aby zameldować się przez Internet musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

Miejsce
Sala Obsługi Klienta – Wydział Administracyjny
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Biuro Obsługi Klienta - parter
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
Tel: 61 65 44 213
Inne
Termin załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy
Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty
1. dowód osobisty lub paszport,
2. wypełniony formularz "zgłoszenie pobytu czasowego" zawierający potwierdzenie
faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący
tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego
złożenia(w przypadku gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości lub
na druku brak jest potwierdzenia zamieszkania przez właściciela lokalu – o
zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej),
3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w przypadku, gdy zameldowanie
następuje po raz pierwszy w "nowym" domu, mieszkaniu, w przypadku
nowowybudowanych domów – kopia zgłoszenia zakończenia budowy złożonego w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie
albo przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracownika urzędu, a także
zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomości).
W przypadku zameldowania przez internet:
- dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego
uzyskania-skan (odwzorowanie cyfrowe)
- dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu
dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu, a razie
niemożliwości jego uzyskania-skan (odwzorowanie cyfrowe)
- w przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa
uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego
pełnomocnictwa)

Opłaty
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców na wniosek – opłata 17zł
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca
działa przez pełnomocnika).- 17 zł

Nr rachunku bankowego
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP
48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
z dopiskiem: za wydane zaświadczenie

Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna
W przypadku decyzji administracyjnej – Wojewoda Wielkopolski w terminie 14 dni od dnia
odbioru decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Podstawa prawna
1. Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.poz.657 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia
wzorów wniosków i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu
obowiązku meldunkowego (DzU.2017, poz.2411).
3.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
4.Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Informacje dodatkowe
1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do
wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
2. W przypadku nieletniego zameldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun
prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę.
3. Zameldowanie noworodka, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje
z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, w miejscu pobytu
czasowego matki lub tego z rodziców, u których dziecko faktycznie przebywa.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia9 stycznia 2018
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138409 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony