Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis
Zezwolenia na sprzedaS napojów alkoholowych wydaje się na obrót hurtowy i detaliczny 1. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powySej 18% alkoholu moSe być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 2. Obrót hurtowy do 18% alkoholu moSe być prowadzony na postawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Detaliczna sprzedaS napojów alkoholowych przeznaczonych do spoSycia w miejscu lub poza miejscem spoSycia moSe być prowadzona tylko na podstawie zezwoleń wydanych przez wójta (w ramach limitu punktów sprzedaSy napojów alkoholowych określonego przez Radę Gminy Czerwonak - obecny limit to: 70 punktów przeznaczonych do spoSycia poza miejscem sprzedaSy oraz 15 punktów przeznaczonych do spoSycia w miejscu sprzedaSy). Zezwolenia mogą być wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia wydaje się oddzielnie: 1. do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 2. powySej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3. powySej 18% alkoholu. SprzedaS detaliczna napojów alkoholowych pow. 4,5% do spoSycia poza miejscem sprzedaSy moSe odbywać się w: 1. sklepach branSowych ze sprzedaSą napojów alkoholowych, 2. wydzielonych stoiskach - samoobsługowych placówkach handlowych o pow. 200m2 3. pozostałych placówkach samoobsługowych oraz innych placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaS.

Miejsce
Wydział Administracyjny – pokój nr 9
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Kancelaria Urzędu - parter
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
Tel: 61 65 44 215
Inne
Termin za.atwienia sprawy
sprawa za.atwiana w terminie 1 miesi.ca

Forma za.atwienia
sprawy Zezwolenie

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda. napojow alkoholowych z za..cznikami:
1) dokument potwierdzaj.cy tytu. prawny wnioskodawcy do lokalu stanowi.cego punkt
sprzeda.y napojow alkoholowych;
2) pisemn. zgod. w.a.ciciela, u.ytkownika, zarz.dcy lub administratora budynku, je.eli
punkt sprzeda.y b.dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3) decyzj. w.a.ciwego pa.stwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zak.adu,
o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze.stwie
.ywno.ci i .ywienia (Dz.U. z 2015r. poz. 594).
2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda. napojow alkoholowych z
zezwoleniem na prowadzenie sprzeda.y napojow alkoholowych

Op.aty
1. Za zezwolenie (przed jego otrzymaniem):
a) 525z. na sprzeda. napojow alkoholowych zawieraj.cych do 4,5% alkoholu i piwa,
b) 525z. na sprzeda. napojow alkoholowych zawieraj.cych powy.ej 4,5% do 18% alkoholu z
wyj.tkiem piwa,
c) 2100z. na sprzeda. napojow zawieraj.cych powy.ej 18% alkoholu.
2. Je.eli warto.. sprzeda.y w roku poprzednim przekroczy.a:
a) 37500 z. dla napojow alkoholowych o zawarto.ci do 4,5% alkoholu oraz piwa wniesiona
op.ata winna wynosi. 1,4% ogolnej warto.ci sprzeda.y tych napojow w roku poprzednim,
b) 37500 z. dla napojow alkoholowych o zawarto.ci ponad 4,5% do 18% alkoholu z
wyj.tkiem piwa wniesiona op.ata winna wynosi. 1,4% ogolnej warto.ci sprzeda.y tych
napojow w roku poprzednim,
c) 77000 z. dla napojow alkoholowych o zawarto.ci pow. 18% alkoholu wniesiona op.ata
winna wynosi. 2,7% ogolnej warto.ci sprzeda.y napojow w roku poprzednim.
Op.ata, o ktorej mowa mo.e by. wnoszona "z gory" w ka.dym roku kalendarzowym lub w
trzech rownych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze.nia danego roku.
Op.ata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej op.aty za poszczegolne rodzaje
zezwole.
Przedsi.biorcy prowadz.cy sprzeda. w roku poprzednim s. zobowi.zani do z.o.enia do 31
stycznia pisemnego o.wiadczenia o warto.ci sprzeda.y poszczegolnych napojow
alkoholowych w punkcie, w roku poprzednim (oddzielnie dla ka.dego rodzaju alkoholu).

Nr rachunku bankowego
Urz.d Gminy Czerwonak, ul. .rodlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP
48 1020 4027 0000 1202 1192 8431 z dopiskiem: za wydanie zezwolenia na sprzeda.
napojow alkoholowych (odpowiednio do rodzaju sprzedawanego alkoholu)
UWAGA! W siedzibie Urz.du mo.na p.aci. tylko kart..

Tryb odwo.awczy
Samorz.dowe Kolegium Odwo.awcze w Poznaniu
Podstawa prawna Ustawa o wychowaniu w trze.wo.ci i przeciwdzia.aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r.
poz. 1286 t.j.)

Informacjendodatkowe
Zezwolenia na sprzeda. napojow alkoholowych . przeznaczonych do spo.ycia w miejscu
sprzeda.y na czas oznaczony nie krotszy ni. 4 lata i poza miejscem sprzeda.y na okres nie
krotszy ni. 2 lata, zezwolenia jednorazowe wydaje si. na okres do 2 dni.
Zezwolenie, organ zezwalaj.cy cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania okre.lonych w ustawie zasad sprzeda.y napojow alkoholowych, a w
szczegolno.ci:
a) sprzeda.y i podawania napojow alkoholowych osobom nieletnim, nietrze.wym, na
kredyt lub pod zastaw;
b) sprzeda.y i podawania napojow alkoholowych z naruszeniem zakazow okre.lonych
w ustawie
2) nieprzestrzegania okre.lonych w ustawie warunkow sprzeda.y napojow alkoholowych;
3) powtarzaj.cego si. co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesi.cy, w miejscu sprzeda.y
lub najbli.szej okolicy, zak.ocania porz.dku publicznego w zwi.zku ze sprzeda..
napojow alkoholowych przez dany punkt sprzeda.y, gdy prowadz.cy ten punkt nie
powiadamia organow powo.anych do ochrony porz.dku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzeda.y napojow alkoholowych pochodz.cych z nielegalnych
.rode.;
5) przedstawienia fa.szywych danych w o.wiadczeniu, sk.adanych do dnia 31 stycznia
ka.dego roku
6) pope.nienia przest.pstwa w celu osi.gni.cia korzy.ci maj.tkowej przez osob.
odpowiedzialn. za dzia.alno.. przedsi.biorcy posiadaj.cego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsi.biorcy b.d.cego osob. fizyczn. albo wobec osoby
odpowiedzialnej za dzia.alno.. przedsi.biorcy posiadaj.cego zezwolenie, zakazu
prowadzenia dzia.alno.ci gospodarczej obj.tej zezwoleniem.
Przedsi.biorca, ktoremu cofni.to zezwolenie, mo.e wyst.pi. z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia nie wcze.niej ni. po up.ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego
cofni.ciu.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia4 lipca 2013
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138333 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony