Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Ewidencja działalności gospodarczej

Opis
Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju na podstawie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1, który jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - urząd statystyczny), -zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy), - zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS). Rejestracji podlega: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zakresie danych podlegających wpisowi), - wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - zawieszenie działalności gospodarczej,

Miejsce
Biuro Obsługi Klienta – Wydział Administracyjny
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Biuro Obsługi Klienta - parter
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
Tel: 61 65 44 213
Inne
Termin za.atwienia sprawy
W ci.gu nast.pnego dnia roboczego

Forma za.atwienia
sprawy Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia.alno.ci Gospodarczej

Wymaganedokumenty
Zarejestrowa. dzia.alno.. gospodarcz. mo.na w nast.puj.cy sposob:
1.osobi.cie lub przez pe.nomocnika (na podstawie wa.nego pe.nomocnictwa lub
pe.nomocnictwa wskazanego przy rejestracji dzia.alno.ci gospodarczej) w dowolnym
urz.dzie miasta lub gminy na terenie Polski
2. listownie . w tym przypadku istnieje konieczno.. notarialnego po.wiadczenia podpisu.
W przypadku w.a.ciwie sporz.dzonego wniosku urz.dnik przekszta.ca go w form.
dokumentu elektronicznego i przekazuje do CEIDG.
3. elektronicznie . za po.rednictwem formularza elektronicznego dost.pnego na stronie
CEIDG . www.ceidg.gov.pl.
- je.li wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za po.rednictwem
profilu zaufanego . wpis nast.puj. bezpo.rednio po podpisaniu.
- je.li przedsi.biorca nie posiada podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego jest
zobowi.zany stawi. si. w dowolnym urz.dzie miasta/gminy w terminie 7 dni od dnia
wype.nienia dokumentu elektronicznego celem podpisania go przez urz.dnika po
wcze.niejszym sprawdzeniu.
Okre.lenie przedmiotu wykonywanej dzia.alno.ci nast.puje wed.ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia.alno.ci (PKD)
Symbole PKD mo.na znale.. na stronie internetowej G.ownego Urz.du Statystycznego:
www.stat.gov.pl, lub na stronie CEIDG: www.ceidg.gov.pl

Op.aty
Wpis, zmiana, wykre.lenie, zawieszenie, wznowienie dzia.alno.ci gospodarczej do CEIDG
jest zwolnione z op.aty
Z archiwum ewidencji dzia.alno.ci gospodarczej prowadzonej w Urz.dzie Gminy Czerwonak
do grudnia 2011r. mo.na otrzyma.
1. wyci.g z prowadzonej dzia.alno.ci gospodarczej - 17 z. , z dopiskiem: op.ata skarbowa z
tytu.u wydania wyci.gu z ewidencji dzia.alno.ci gospodarczej
2. wystawienie duplikatu dokumentu (wpisu, zmiany wpisu, wykre.lenie wpisu) - 5 z. od
ka.dej pe.nej lub zacz.tej strony z dopiskiem: op.ata skarbowa z tytu.u wydania duplikatu

Nr rachunku bankowego
Urz.d Gminy Czerwonak, ul. .rodlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP
48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
Tryb odwo.awczy Minister w.a.ciwy do spraw gospodarki
Podstawa prawna Ustawa o swobodzie dzia.alno.ci gospodarczej (Dz.U.z 2015r. poz. 584. ze zm.)

Informacje dodatkowe
Przepisow ustawy nie stosuje si. do dzia.alno.ci wytworczej w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych oraz chowu i hodowli zwierz.t, ogrodnictwa, warzywnictwa, le.nictwa i rybactwa
.rodl.dowego a tak.e wynajmowania przez rolnikow pokoi i miejsc na ustawianie namiotow,
sprzeda.y posi.kow domowych i .wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us.ug
zwi.zanych z pobytem turystow.
Dzia.alno.ci. gospodarcz. w rozumieniu ustawy jest zarobkowa dzia.alno.. wytworcza
handlowa, budowlana, us.ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobow
naturalnych, wykonywana w sposob zorganizowany i ci.g.y.
Przedsi.biorc. w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie maj.ca
osobowo.ci prawnej spo.ka prawa handlowego, ktora we w.asnym imieniu podejmuje i
wykonuje dzia.alno.. gospodarcz..
Za przedsi.biorcow uznaje si. tak.e wspolnikow spo.ki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich dzia.alno.ci gospodarczej.
Przedsi.biorca niezatrudniaj.cy pracownikow mo.e zawiesi. wykonywanie dzia.alno.ci
gospodarczej na okres od 1 miesi.ca do 24 miesi.cy.
W przypadku wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej w formie spo.ki cywilnej zawieszenie
wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez
wszystkich wspolnikow.
Przedsi.biorca jest zobowi.zany w ci.gu 7 dni od rozpocz.cia/wznowienia lub zawieszenia/
likwidacji dzia.alno.ci gospodarczej uda. si. do w.a.ciwej jednostki terenowej ZUS
(w.a.ciwej ze wzgl.du na adres siedziby).
Rownie. w sprawach podatkowych niektore sytuacje (np. podj.cie dzia.alno.ci w formie
spo.ki cywilnej, podj.cie dzia.alno.ci obj.tej podatkiem od towarow i us.ug - VAT) b.d.
wymaga.y wizyty w urz.dzie skarbowym.
Dzia.alno.. mo.na rozpocz.. ju. od dnia z.o.enia wniosku w urz.dzie gminy/miasta
Wyj.tki dotycz. sytuacji, gdy do rozpocz.cia dzia.alno.ci niezb.dne jest uzyskanie koncesji
lub zezwolenia.
Wpis podlega wykre.leniu z urz.du, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku:
1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania okre.lonej we wpisie dzia.alno.ci
gospodarczej przez przedsi.biorc.;
2) stwierdzenia trwa.ego zaprzestania wykonywania przez przedsi.biorc. dzia.alno.ci
gospodarczej;
3) niez.o.enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia.alno.ci
gospodarczej po up.ywie okresu 24 miesi.cy od dnia z.o.enia wniosku o wpis informacji
o zawieszeniu wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej, po uprzednim pisemnym
wezwaniu i wyznaczeniu przez urz.d dodatkowego trzydziestodniowego terminu na
z.o.enie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia.alno.ci
gospodarczej;
4) utraty przez przedsi.biorc. uprawnie. do wykonywania dzia.alno.ci gospodarczej
5) gdy wpis do ewidencji dzia.alno.ci zosta. dokonany z naruszeniem prawa.
Wniosek CEIDG - 1 mo.na z.o.y. w nast.puj.cy sposob:
- osobi.cie lub przez pe.nomocnika (na podstawie wa.nego pe.nomocnictwa),
- listownie . w tym przypadku istnieje konieczno.. notarialnego po.wiadczenia podpisu,
- elektronicznie . za po.rednictwem formularza elektronicznego, dost.pnego na stronie
CEIDG je.li wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za
po.rednictwem profilu zaufanego.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia29 września 2016
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138334 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony