Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Wydanie, wymiana dowodu osobistego

Opis
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty należy wymienić: 1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie 2. W razie upływu jego ważności w terminie nie później niż 30 dni przed upływem ważności dokumentu 3. W razie uszkodzenia, utraty lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokumentniezwłocznie

Miejsce
Biuro Obsługi Klienta - Wydział Administracyjny
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
parter – pokój nr 1
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7:30.-15:00
Informacja
Tel: (061) 65 44 208, 65 44 218
Inne
Termin załatwienia sprawy
sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca

Forma załatwienia sprawy
Dowód osobisty

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wniosek składa się w formie pisemnej (osobiście) lub w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby
małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo.
2.kolorową aktualną ( wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku) fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami , patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających
osoby w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty
Wydanie lub wymiana dowodu odbywa się bezpłatnie

Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski

Podstawa prawna
1. Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
2. Rozporządzenia: w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia unieważnienia i zwrotu
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Informacje dodatkowe
Ważność dowodu osobistego
Dowód ważny jest 10 lat od daty jego wydania.
Jeżeli dowód został wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia termin ważności
dowodu wynosi 5 lat,
Dowód odbiera się osobiście.
Przy odbiorze dowodu osobistego przez cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie
zostaje zwrócona karta stałego lub czasowego pobytu.
Utrata dowodu osobistego
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu
wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, celu unieważnienia dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana
wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia6 marca 2015
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138376 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony