Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Gmina Czerwonak

Wyszukiwarka

Menu główne

Urząd Gminy
znacznik ozdobny Dane adresowe
znacznik ozdobny Kierownictwo Urzędu
znacznik ozdobny Wydziały i Biura
znacznik ozdobny Portal Interesanta
znacznik ozdobny Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie
znacznik ozdobny Przyjmowanie skarg i wniosków
znacznik ozdobny ARCHIWUM BIP
Gmina Czerwonak
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Podatki i opłaty
znacznik ozdobny Gospodarka przestrzenna
znacznik ozdobny Majątek gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Budowa i eksploatacja dróg
Rada Gminy
znacznik ozdobny Kadencja 2018-2023
znacznik ozdobny Komunikaty Biura Rady i Sołectw
Prawo lokalne
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy i projekty uchwał
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
Jednostki gminy
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne gminy
znacznik ozdobny Sołectwa i Osiedla
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Rady konsultacyjne
znacznik ozdobny Rada Działalności Pożytku Publicznego
znacznik ozdobny Rada Seniorów Gminy Czerwonak
Przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
znacznik ozdobny Przetargi dotyczące nieruchomości
Inne dane udostępniane publicznie
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Petycje
Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Ewidencje
znacznik ozdobny Archiwum
Informacje
znacznik ozdobny Komunikaty
znacznik ozdobny Obwieszczenia
znacznik ozdobny Działalność pożytku publicznego i dotacje celowe dla klubów sportowych
znacznik ozdobny Konsultacje
znacznik ozdobny Ławnicy
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
Dostęp do Informacji Publicznej
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czerwonak
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy
Praca
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Program praktyk w Urzędzie Gminy Czerwonak
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa
Nadanie numeru PESEL

Opis
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz cudzoziemcom zameldowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób niewymienionych powyżej, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, Minister Spraw Wewnętrznych nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy

Miejsce
Sala Obsługi Klienta – Wydział Administracyjny
Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39,  
62-004 Czerwonak Sala Obsługi Klienta - parter  
Czynna: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Informacja
Tel: 61 65 44 213
Inne
Forma załatwienia sprawy
Poświadczenie nadania numeru PESEL

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL.
2. Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby
nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument
potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3. Dokumenty potwierdzający dane wskazane we wniosku.
4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika
dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty
Brak
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba
wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za
złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy
Brak – czynność materialno-techniczna

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania
lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. 2015 r., poz.1984)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.)

Informacje dodatkowe
O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci
urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy
- organ wydający polski dokument tożsamości dla obywateli polskich zamieszkujących poza
granicami Rzeczypospolitej polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument
tożsamości
- organ wydający dowód osobisty- w stosunku do obywateli polskich zamieszkujących na
terytorium Rzeczypospolitej polskiej.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaMonika Pludra
Data utworzenia19 marca 2018
UdostępniłAdmin
Data udostępnienia9 lipca 2018

    Data ost. zmiany: 19 listopada 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 138413 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony